همکاری با مجله
دربارۀ تجربه کاربر یا متن تجربه کاربر ایده و فکری نو دارید؟ امکان همکاری با مجله تجربه‌نویسی برای همۀ افراد متخصص و دست‌به‌قلم فراهم است.
ما می‌کوشیم موضوعات حوزۀ طراحی تجربه کاربر و تجربه‌نویسی را با رویکرد آینده‌نگری، داده‌محور و کاربردی ببینیم.
اگر شما هم در حوزه‌های:
  • تجربه‌نویسی (UX Writing)
  • تحقیقات تجربه کاربر
  • طراحی محصول
  • طراحی تجربه کاربر
  • طراحی خدمات
و دیگر زیرشاخه‌های حوزۀ محصول ایده یا تجربه‌ای دارید، می‌توانید صاحب صفحه‌ای مجزا در مجلۀ تجربه‌نویسی باشید.
نوشته خود را برای انتشار در مجله تجربه‌نویسی ارسال کنید
  • فایل ها را به اینجا بکشید

همرسانی