این اتاق خالی‌ست!
شاید چیزی که دنبالش هستید جای دیگری باشد.
همرسانی