یوایکس رایتر بخواند: ۷ کتاب بالینی برای یوایکس رایتر
فهیمه شانه
دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه ارومیه، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی ویراستاران (۱۳۹۹-۱۴۰۰)، ویراستار آثار ادبی، برگزیدۀ شورای کتاب کودک برای ترجمۀ کتاب
راه‌های ارتباطی:
همرسانی